BODRUM PROFESYONEL OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1– Derneğin Adı: “Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği” dir.

Derneğin merkezi Muğla ili Bodrum ilçesinde olup başka il ve ilçelerdede Şubeler açabilir. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları

Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde 2– Dernek, Türkiye Cumhuriyeti devletimizin ulusal çıkarları doğrultusunda , gerek bölge ve gerekse ülke turizminin ekonomik bünyemize en yararlı bir sektor haline getirilmesi hizmetlerinde bulunmak ve bu konularda aktif rol almak, Türkiye ekonomisine en büyük desteği sağlayan turizm ve otelcilik mesleğini geliştirmek eğitim kursları, seminerler ve sempozyumlar ve sertifika programları ile otel yöneticilerinin mesleki düzeyde daha başarılı olmalarını amaçlamak, otel yöneticilerinin maddi ve manevi açıdan ilerlemelerini sağlayıp, sorunlarıını inceleyerek öneri ve çözümler getirmek, üye işveren ve işgören ilişkilerinin ve genelde turizm sektörünün gelişmesi için gereken çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur. Yukarıdaki amaçlara uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yasalara uygun olarak her türlü eğitim kurumlarını açabilir. Açılmış özel eğitim kurumlarına ortak olabilir.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1 ) Turizm işletme belgeli veya yatırım belgeli Otel, Motel, Tatil Köyü Kamping, Pansiyon gibi konaklama tesisleri ile Apartotel, ikinci konutlar, oberjler, hosteller, yüzerevler, otokaravanlar, kırsal kesim tesisileri, yeme-içme tesisi olan lokantalar, kafeteryalar, eğlence yerleri ve yardımcı yan hizmet ünitesi olan sağlık termal tesisleri, havuzlar, plaj tesisleri kongre Ve sergi merkezleri, tamalı parklar (Eurodisleyland, tatilya gibi) eğlence merkezleri, golf tesisleri, mola noktaları termal hizmet tesisleri, turizm kompleksleri, Personel eğitim ve uygulama tesisileri ve otel okullarındaki yönetim hizmetlerinin sağlıklı ve ehil ellerleyürütülebilmesi için turizm sektöründe yetişmiş ileri düzeyde yönetici bulmak ve bu tesislere kazandırmak.

2) Profesyonel Otel Yöneticisi olarak turizm olayının bilincinde olup, turizmimizi Türk milli ekonomimizi verimli bir sektor haline getirmek için bölgemizin ve yurdumuzun turizm hizmet sektörüne yönelik bütün imkanları değerlendirmek, geliştirmek, pazarlamak, dolayısıyla yerli ve yabancı uyruklu turist potansiyelini çoğaltmak , yöre tanıtımına katkıda bulunmak ve bu konudaki tüm iletişimleri sağlamak denetlemek ve gerekli bağlantıları kurmaya çalışmak.

3) Gerek Turizm Bakanlığının açmış olduğu Turizm Eğitim Merkezleri ve gerekse Milli Eğitim Bakanlığı denetiminde Bulunan Anadolu Turizm Meslek Liselerinden mezun olan öğrencilerden yararlanmak suretiyle bunların otellerde istihdam edilerek turizm sektörüne kaliteli eleman ihtiyacını sağlamak,

4) Ülkemizdeki üniversitelerin bünyesinde bulunan Turizm Otelcilik Bölümü öğrencilerinin eğitimleri süresince gerekli desteği göstererek ve eğitimlerini bitirdikten sonra kaliteli persoenl molarak mesleğe kazandırılmaları için ilgili üniveritelere bağlı fakülte yönetimleri ile gerekli girişimlerde bulunmak.

5) Profesyonel Otel yöneticileri olarak tüm tesisler arasında işbirliği sağlamak, çeşitli ortak sorunların çözümü için ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde takip etmek seyahat acentaları ve özel sektör kuruluşları ile birlikleri ile olumlu temas lar sağlamak , sağlıklı bir turizm gelişmesi için yararlı temaslarda bulunmak.

6) Üyelerine çeşitli destek ve yardımlar sağlayıp, otel yöneticiliğinde başarı gösteren, belirli hizmet yılını dolduran üyelerine her yıl ödüller vererek başarılarını kamuoyuna duyurur. Yöneticiler arasında güçbirliğini teşvik eder.

7) Mesleki gelişmeyi sağlamak, profesyonel yöneticiye ve personele olan ihtiyaçları karşılamak üzere ilgili kuruluşlarla (Üniversiteler ve Bakanlıklar) ile işbirliği yaparak Muğla İli sınırları içerisinde yer alan İlçe ve Belde’lerde kurs, seminer, konferans ve toplantılar düzenler. Bu hizmet içi ve eğitim kurslarında başarılı olan yönetici ve personele katılma sertifikası verir.

8) Üyelerinin sağlıklarını koruyucu dinlenme yerleri ve benzeri kuruluşları meydana getirir, meslek mensuplarının geleceklerini sağlamlaştırıcı yardım ve emekli sandıkları gibi kurumlar kurar veya bunlara katılır.

9) Otelcilik mesleğini ve turizm sektörünü her yönüyle tanıtmak için yurt içi ve yurt dışı geziler, yarışmalar, konferanslar, konserler, sempozyumlar, paneller, toplantılar, gösteriler, fuar, festival, panayır, karnaval yarışma ve sergiler düzenleyerek turistik tanıtıma katkıda bulunmak. Yurt içi ve yurt dışındaki sergi ve fuarlara katılır. Kitaplık kurar, bülten ve broşürler yayınlar, piyango ve her türlü eğlenceler düzenler.

10) Hizmet kalitesi fiyatlar, yetişmiş personel müşteri ilişkileri konularında bir otokontrol sistemi geliştirmek Bakanlık-tesis,acenta, tesis-müşteri ilişkilerinin daha kaliteli şekilde yürütülebilmesi için gerekli koordinasyonu sağlar

11) Sektör içinde hukuki uyuşmazlıklarda bilirkişi olmak ve bakanlıklarla turizm işletmeleri arasındaki komisyonlarda yer almak.

12) Otelcilik mesleğinin onurunu ve saygınlığını korumaya, standartını yükseltmeye ve gelişmesini sağlamaya özen gösterir, yasalar ve uluslararası anlaşmalarla otel yöneticilerine tanınan hak ve özgürlükleri korumak amacıyla gerekli girişimlerde bulunur.

13) Üyelerinin işgörenler ve işverenlerle olan karşılıklı hak ve yararlarını meslek dayanışması çerçevesinde uzlaştırmaya ve menffatlerini korumaya çalışır.

14) Otelcilik mesleğini ilgilendiren tüm sorunları incelemek, çözüm yollarını bulmak ve otel yöneticiliğine yasal düzenlemeler getirmek, otel sektöründe çalışanları sertifikasyona geçirmek için başta Turizm Bakanlığı olmak üzere diğer tüm ilgili bakanlıklar, kamu kuruluşları ve diğer özel ve resmi kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur. Bu amaca yönelik toplantılar düzenler ve bu kuruluşların çalışmalarına katılır.

15) Dernek Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olur ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar veya yardımlaşır, dış ülkelerde aynı amaçlar doğrultusunda kurulmuş veya kurulacak derneklere ve mesleki kurumlara üye olur ve kendisine verilecek temsil haklarını kullanır.

16)-Dernek Amaclarının gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkartır

17)-Dernek Amaclarının gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlar, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder

18)-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder,

19)- Dernek Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurar ve işletir

20)-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurar ve bunları tefriş eder

21)-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar

22)-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder,

23-Dernek Amaclarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona katılır, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar,

24- Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturur,

25-Dernek Amaclarının gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür

26-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar,

27-Dernek Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik veya şube açabilir.

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, Mesleki, Eğitim Ticari ve sosyal alanda faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3– Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan mesleki kademelerden geçerek otelcilik sektöründe en az 8 yıl çalışmış olan ve bunun en az üç yılını genel müdür, genel müdür yardımcısı veya işletme müdürü olarak görev yapmış, mesleğin onurunu zedeleyici bir davranışta bulunmamış gibi özelliklere sahip mesleğe mensup kişi bu derneğe asil üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz. Ayrıca üye tam sayısının yüzde onunu aşmamak kaydı ile turizme katkıda bulunan mesleğinde başarılı diğer meslek mensuplarındanda asil üye Kabul edilebilir. 

Onur üyesi : Otelcilik mesleğinin ve derneğinin gelişmesine maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir. Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Üyelikten Çıkma

Madde 4– Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 5– Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışı ile dernek tüzel kişiliğine yönetici veya üyelerine maddi veya manevi zarar vermek.

2- Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3- Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek ve verilen bir ay ek süredede ödememek

4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak neticesinde Dernek tüzel kişiliğine , yönetici veya üyelerine maddi ve manevi zarar vermek.

5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- Derneğin amacı ve ilkeleriyle bağdaşmayan bir tutum içinde olmak veya dernek tüzel kişiliği organları hakkında asılsız, küçültücü beyan ve davranışlarda bulunmak.

7-Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır ve üyenin adı kayıt defterinden silinip üyeliği sona erer. 6 ncı maddede açıklanan hal ve tutum içinde olan üye hakkında yetkili kurulca verilen genel kurula sevk kararı gereği üyenin üyelikten çıkarılması hususunda genel kurulca karar verilir. Bu karara itiraz edilemez.

8- Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

9- Yukarıda sayılan durumlardan dolayı üyelikten çıkarılanların İlk genel Kurulda itiraz hakları vardır.

ÜYELİK HAKLARIN KAYBEDİLMESİ ve GEÇİCİ SÜRE İLE ÜYELİK HAKLARININ

KULLANDIRILMAMASI

1- Dernekten çıkarılanlarla kendileri ayrılanlar bütün haklarını kaybetmiş olurlar Üyelikten çıkarılanlarla istifa edenlerin ayrılma tarihine kadar her türlü borçlarını ödemek zorundadırlar. Ayrılan veya çıkarılanların kazanılmış hak ve alacakları derneğe kalır.

2- Yetkili kurullarca kesin ihraç istemiyle genel kurula sevk edilen üyelerin her türlü hak ve alacakları Genel Kurul tarafından verilecek karara kadar geçici sure ile durdurlur.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Genel kurul,

2- Yönetim kurulu,

3- Denetim kurulu,

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde 7-Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

Genel kurul;

1- Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, KASIM ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü*

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü*

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde 8-Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar*

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1- Dernek organlarının seçilmesi,

2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5- Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

7- Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile

her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

8- Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

9- Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

10- Derneğin vakıf kurması,

11- Derneğin fesih edilmesi,

12- Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

13- Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10-Yönetim kurulu, onbir asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

12- Dernek tüzüğüne aykırı hareket eden üyenin yazılı veya sözlü savunmasını alarak inceleme yaparak aşağıdaki cezaları vermek.

Uyarma Cezası : Kendisine verilen görev nedeniyle gerekli dikkat ve ihtimam göstermeyen ve ihmalde bulunan üyue hakkında uygulanır.

Kınama cezası : Kendisine verilen görev nedeniyle dikkat ve ihtimam göstermeyen ve görevi ihmali nedeniyle dernek organları, derneğin veya dernek üyelerinin zararar uğramasına sebebiyet veren üye hakkında uygulanır.

Geçici üyelikten çıkarma cezası: Üyeler arasında huzursuzluk ve karışıklık çıkaran, kendi kişisel çıkarları nedeniyle diğer üyeleri, dernek organları ve derneği zarara sokan beyan ve davranışlar gösteren üye hakkında uygulanır.

Üyeliğin Dondurulması ve kesin ihraç istemiyle genel kurula sevk cezası : Kendi kişisel beklenti ve çıkarları nedeniyle diğer üyeler, dernek organları ve derneği zarara sokan ve bu şekilde derneği zayıflatan inanırlığını ve güvenilirliğini zedeleyen, derneğin amaçlarına ulaşmasını engelleyici beyan ve davranışlarını gösteren üye hakkında uygulanır. Üyeliğin dondurulmasına karar verilen üye bu cezayı takip eden ilk genel kurulda hak ve görevlerini kullanamaz. Her ne şekilde olursa olsun oy kullanamaz. Gene kurul tarafından üyeliği iade edilen üye normal üyelik haklarına sahip olur. Genel Kurul tarafından üyelikten ihraç edilen üye bir daha üye olamaz.

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 13 YTL, aylık olarak ta 1 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans, eğitim organizasyonları, yayın, broşür kaset, kitap, seminer,gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

7-Diğer gelirler.

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *

Madde 13-Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği

EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK- 15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi*

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü *

Madde 16-Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3’ te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği eklenir.

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK- 26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Derneğin İç Denetimi

Madde 17-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 18-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 19-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 20-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, MEHMETÇİK VAKFINA devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma

süresi beş yıldır.

Madde 21– DERNEĞİN SEMBOLU

Derneğin sembolü B O Y D harflerinin kavuniçi zeminli bir karenin dört eşit parça içerisine sırasıyla dizilmesi şeklinde olup aşağıdaki gibidir…

Hüküm Eksikliği

Madde 22-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı : Görev Unvanı :

SERDAR KARCILIOĞLU               BAŞKAN

SABAHATTİN DUMAN                 BAŞKAN YARD.

H.HÜSEYİN FINDIK                     GENEL SEKRETER

NEVZAT GÜNGÖRDEMİR          GEN.SEKR.YRD.

HÜSEYİN SOFTA                          SAYMAN

SEMA KOYUNBA                          ÜYE

MEHMET DAĞOĞLU                  ÜYE

NEDİM ÖNAL                                ÜYE

SERKAN BALIKÇI                        ÜYE

M.BUĞRA ÇETİN                        ÜYE

CEYHAN KAFALI                        ÜYE

Geçici Madde 1- İş bu Tüzükle bir önceki tüzükte bulunan DİSİPLİN KURULU ORGANI kaldırıldığından bir önceki genel kurulda seçilen Disiplin Kurulu nun görevleri bu tüzüğün onaylanmasını

müteakip sona erer.

Geçici Madde 2- İş bu tüzükle bir önceki tüzükte bulunan” ADAY ÜYELİK” statüsü kaldırıldığından bir önceki tüzüğün ilgili maddesi gereği aday üye olarak derneğe kayıtlarını yaptırmış olan üyeler bu tüzüğün yürürlüğe girmesiyle birlikte ASİL ÜYELİĞE Kabul edilmişlerdir.

Bu tüzük 22 (Yirmiiki) madde ve 2(iki) geçici maddeden ibarettir.

DERNEĞİN KURUCULARI :

Serdar KARCILIOĞLU Denizli – 1952 Otel Yöneticisi Bodrum – Muğla

Sebahattin DUMAN Tuzla –1963 Otel Yöneticisi Yeniköy Mah. Uzun Kuyu sokak No :64 Bodrum – MUĞLA

Metin TEKİN Bursa – 1965 Otel Yöneticisi Atatürk Caddesi 23/A Yalıkavak Bodrum Muğla

Şenol AKKUŞ Ortaköy – 1961 Otel yöneticisi Eskiçeşme mah. Neyzen tevfik cad. No 226 Bodrum – MUĞLA

Cuma TURGUT Kulp-1970 Otel Yöneticisi Yeniköy Mah.Kalekonut C blok 39 Bodrum Muğla

Uğur KOÇAŞ İzmir-1962 Doktor Ağaçlı köyü Asarlık sitesi No : 41 Bodrum – MUĞLA

Selahattin KARADENİZ Iğdır – 1944 Otel Yöneticisi Yokuşbaşı Mah. Albatros Sitesi No :165 Bodrum – Muğla